Więcej informacji

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

USTALONE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI ELTE GPS SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 21.07.2020

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki, na jakich ELTE GPS sp. z o. o. dokonuje sprzedaży towarów przedsiębiorcom na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że o ile nic innego nie wynika z poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, poniższe wyrażenia powinny być interpretowane według przypisanego im, następującego znaczenia:
  1. ELTE GPS – spółka ELTE GPS Sp. z o. o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000253803, REGON: 120225766, NIP: 6792884850; e-mail: biuro@eltegps.pl, lub podmiot działający w jej imieniu lub na jej zlecenie;
  2. Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który zawarł z ELTE GPS umowę sprzedaży towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  3. towar – urządzenia produkcji ELTE GPS, w szczególności urządzenia lokalizacyjne GPS, albo inne produkty, stanowiące rzecz ruchomą, oferowane przez ELTE GPS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. strona – odpowiednio ELTE GPS lub Kupujący;
  5. strony – ELTE GPS i Kupujący łącznie jako strony umowy sprzedaży;
  6. umowa – umowa sprzedaży towaru zawarta przez ELTE GPS i Kupującego w trybie ofertowym lub w trybie negocjacji;
  7. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, wiążą ELTE GPS oraz Kupującego, o ile strony umowy sprzedaży wyraźnie powołają się na ich postanowienia przy zawieraniu umowy, np. w treści oferty sporządzonej przez ELTE GPS dla Kupującego albo w treści kontraktu ustalonej przez obie zainteresowane strony w toku negocjacji.
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego w momencie składania oferty, podpisywania kontraktu lub przy składaniu przez Kupującego zamówienia, ponadto dostępne są one na stronie internetowej: www.eltegps.pl. ELTE GPS zapewnia Kupującemu możliwość uzyskania i przechowywania OWS w formie pliku pdf.

§ 2 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Przedmiot sprzedaży (asortyment towarów i ich ilość) oraz cena zostaną szczegółowo określone przez strony w umowie.
 2. Umowa sprzedaży pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta:
  1. co najmniej w formie dokumentowej, jeżeli zawarto ją w trybie ofertowym. W takim wypadku również zmiana umowy pod rygorem nieważności wymaga zachowania co najmniej formy dokumentowej;
  2. w formie pisemnej (kontraktu), jeżeli jej postanowienia określono w trybie negocjacji pomiędzy stronami. W takim wypadku również zmiana umowy pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą:
  1. w dniu roboczym, w którym składający ofertę otrzymał oświadczenie drugiej strony o jej przyjęciu, jeżeli umowę zawarto w trybie ofertowym. Składający ofertę poinformuję drugą stronę o otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu oferty w dniu, w którym to nastąpiło;
  2. w dniu złożenia podpisów przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, jeżeli umowa ma postać kontraktu, którego treść ustalono w toku negocjacji. Jeżeli przedstawiciele stron złożyli podpisy w różnych dniach, umowa jest zawarta w dniu, w którym złożono ostatni wymagany prawem podpis. Osoba, która złożyła ten podpis, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie drugą stronę umowy oraz udostępni jej egzemplarz kontraktu z wszystkimi wymaganymi podpisami.
 4. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron albo odstąpienie od umowy przez jedną ze stron wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy dokumentowej.
 5. W razie sprzeczności postanowień umowy (tj. zawartych w ofercie zaakceptowanej przez drugą stronę albo w kontrakcie) z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają ustalenia uzgodnione przez strony w umowie.
 6. Jeżeli umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie stanowią inaczej, strony mogą sobie składać oświadczenia oraz przekazywać informacje i zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w umowie i niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie umowy sprzedaży.

§ 3 DOSTAWA TOWARU

 1. ELTE GPS dostawy towarów realizuje na terenie Polski, chyba że strony w umowie ustaliły odmiennie.
 2. Jeżeli strony w umowie nie ustaliły inaczej, miejscem wydania towarów (miejscem dostawy) jest siedziba Kupującego. Koszt transportu towarów z siedziby ELTE GPS do miejsca ich wydania pokrywa Kupujący, chyba że strony w umowie uzgodnią inaczej.
 3. Jeżeli strony w umowie nie ustaliły inaczej, termin dostawy towaru wynosi 60 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. Wydanie towarów nastąpi w dniu roboczym, przy czym o dokładnym terminie dostawy Kupujący zostanie zawiadomiony przez ELTE GPS sp. z o. o. co najmniej pięć dni roboczych naprzód.
 4. Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia każdej dostawy w momencie jej odbioru. Kupujący podpisując potwierdzenie otrzymania towaru oświadcza, że towar pod względem ilościowym odpowiada treści umowy oraz że nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń, jeżeli towar został wysyłany za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest do odnotowania tego faktu pisemnie (w liście przewozowym lub do specyfikacji towaru) w obecności kuriera wraz z jego czytelnym podpisem.
 5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia ELTE GPS o brakach lub uszkodzeniach towaru w razie ich ujawnienia po odebraniu towaru.
 6. Własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu. Z tą też chwilą na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.
 7. Niebezpieczeństwo utraty towaru, jego uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na Kupującego także wówczas, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze towaru lub bezpodstawnie odmawia jego przyjęcia. W takim wypadku ELTE GPS może m.in. umieścić towar we własnym magazynie albo oddać go na przechowanie podmiotowi trzeciemu na koszt Kupującego. W przypadku przechowywania towaru przez ELTE GPS we własnym magazynie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ELTE GPS wynagrodzenia (składowego) w wysokości 10 (dziesięć) złotych netto za każdy dzień przechowania.
 8. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty postawienia towaru do dyspozycji Kupującego ELTE GPS może bez wyznaczania dodatkowego terminu na odebranie towaru, dokonać jego sprzedaży na rachunek Kupującego. W takim wypadku ELTE GPS jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Kupującego o sprzedaży towaru.
 9. Postanowienia zawarte w ust. 7-8 nie ograniczają uprawnienia ELTE GPS do odstąpienia od umowy. ELTE GPS może odstąpić od umowy po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego terminu na odebranie towaru. W takim wypadku odebranie towaru powinno nastąpić z magazynu, w którym jest on przechowywany.

§ 4 CENA

 1. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono odmiennie, zapłata ceny następuje na podstawie faktury wystawionej przez ELTE GPS, na rachunek bankowy wskazany w tym dokumencie, w terminie 14 dni od dnia od daty wystawienia faktury.
 2. ELTE GPS wystawi fakturę po realizacji dostawy towaru. ELTE GPS jest uprawniona do wystawienia faktury także wówczas, gdy zaoferowało Kupującemu wydanie towaru stosownie do swoich obowiązków umownych, lecz Kupujący bezpodstawnie odmówił jego przyjęcia lub popadł w zwłokę w ich odbiorze z innych powodów.
 3. Jeżeli strony uzgodniły w umowie, że dostawa towarów będzie realizowana częściami, ELTE GPS jest uprawniono do wystawienia faktury po dokonaniu dostawy każdej partii towaru, przy czyn przysługuje jej roszczenie o zapłatę ceny należnej za tą część towaru, która była przedmiotem dostawy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. W razie wątpliwości przyjmuje się, że cena ustalona w umowie to cena netto, która podlega zwiększeniu o podatek VAT wg. obowiązującej stawki.
 5. W przypadku uzależnienia w umowie jej wykonania od dokonania przedpłaty przez Kupującego, jej niewniesienie w całości w uzgodnionym terminie zwalnia ELTE GPS z obowiązku realizacji dostawy.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 7. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do innych należności przysługujących ELTE GPS z tytułu zawarcia lub realizacji umowy sprzedaży.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. ELTE GPS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 2. ELTE GPS ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy tylko wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem niezachowania przez ELTE GPS należytej staranności, w szczególności:
  1. ELTE GPS nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania technologii GPS i GSM, w tym nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nienależyte funkcjonowanie urządzeń GPS, jeżeli problemy w funkcjonowaniu urządzeń są związane z utrudnieniami naturalnymi lub sztucznymi w propagacji fal radiowych;
  2. ELTE GPS nie odpowiada za następstwa nieprawidłowej obsługi urządzeń przez Kupującego lub ich odłączenia od źródła zasilania w postaci np. braku lub utraty danych.
 3. ELTE GPS nie odpowiada za szkody polegające na utracie informacji gospodarczej lub wynikłe z utraty informacji gospodarczej.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza ELTE GPS obejmuje wyłącznie szkody rzeczywiste. ELTE GPS nie odpowiada za korzyści utracone przez Kupującego.
 5. Całkowita łączna wysokość odszkodowania należnego Kupującemu od ELTE GPS wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo naruszenia przy jej wykonywaniu przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego nie może przekroczyć – ceny zakupu ustalonej w umowie bez uwzględnienia podatku VAT.
 6. Ograniczenia przewidziane w ust. 3-5) nie mają zastosowania, jeżeli szkoda, została wyrządzona przez ELTE GPS umyślnie, a także w innych wypadkach, gdy ich stosowaniu stoi na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujący przepis prawa.
 7. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od niej przez jedną ze stron albo wygaśnięcie umowy z innej przyczyny nie powoduje wygaśnięcia postanowień, które ograniczają odpowiedzialność ELTE GPS względem Kupującego.

§ 6 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. ELTE GPS udziela Kupującemu gwarancji na towary stanowiące przedmiot sprzedaży na warunkach określonych poniżej. Uprawnienia z gwarancji mogą zostać przeniesione na podmioty trzecie wyłącznie za zgodą ELTE GPS wyrażoną pod rygorem nieważności co najmniej w formie dokumentowej.
 2. W ramach gwarancji ELTE GPS jest obowiązane wyłącznie do nieodpłatnego serwisu przedmiotu sprzedaży. Serwis przedmiotu sprzedaży polega na usunięciu usterek towaru, o których mowa w ust. 3-4.
 3. Gwarancja obejmuje usterki towaru ujawnione w okresie 12 miesięcy od dnia jego wydania Kupującemu.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki istniejące w chwili wydania towaru Kupującemu albo powstałe później, lecz z przyczyn istniejących w towarze już w tej chwili. Gwarancja w szczególności nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, wynikłych z zalania towaru;
  • uszkodzenia towaru spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez niestosowanie się do instrukcji obsługi,
  • uszkodzenia towaru spowodowanego korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  • usterek wynikłych z przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Kupującego lub podmioty trzecie;
  • uszkodzeń towarów powstałych w następstwie dokonania jego wadliwej naprawy przez Kupującego bądź podmioty trzecie;
  • wszelkich innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Kupującego lub innych osób, za które ELTE GPS nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Kupujący jest obowiązany zgłosić usterkę towaru w terminie 5 dni roboczych od chwili jej wykrycia pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji. Zgłoszenie usterki pod rygorem jego nieskuteczności nastąpi poprzez portal serwisowy: serwis.smok.net.pl wraz z zaznaczeniem numeru referencyjnego produktu, numeru zamówienia (umowy), którego produkt dotyczy oraz zdjęć i innej dokumentacji potrzebnej do udokumentowania usterki. Warunkiem przeprowadzenia serwisu usterki jest przesłanie przez Kupującego towaru na następujący adres: ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków Kupujący ponosi ryzyko pogłębienia się wykrytej usterki lub powstania innych usterek towaru wynikłe z opóźnienia przesłania towaru do serwisu.
 6. W terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez ELTE GPS uszkodzonego urządzenia pod adresem określonym w ust. 5, dział techniczny ELTE GPS przeprowadzi analizę usterki oraz poinformuje Kupującego o zaakceptowaniu zgłoszenia lub jego odrzuceniu. Odrzucenie zgłoszenia nastąpi, jeżeli usterka towaru nie jest objęta gwarancją, względnie usterka pogłębiła się albo powstała wskutek opóźnienia się Kupującego w przesłaniu towaru do serwisu. W przypadku odrzucenia zgłoszenia serwis towaru może zostać przeprowadzony wyłącznie na wyraźne zlecenie Kupującego, po uprzednim uzgodnieniu przez strony wysokości wynagrodzenia za naprawę przedmiotu sprzedaży. Ustalenia stron w powyższym zakresie wymagają pod rygorem nieważności zachowania co najmniej formy dokumentowej. Jeżeli Kupujący nie będzie zainteresowany odpłatnym serwisem, towar zostanie odesłany na adres Kupującego.
 7. W przypadku stwierdzenia, że usterka jest objęta gwarancją, ELTE GPS lub wyznaczony przez tę spółkę podmiot przeprowadzi serwis gwarancyjny. W ramach gwarancji zamiast usunięcia usterki ELTE GPS może wedle własnego uznania wymienić wadliwy towar na nowy.
 8. Po przeprowadzeniu serwisu ELTE GPS odeśle Kupującemu naprawiony przedmiot sprzedaży albo jego zamiennik. Odesłanie naprawionego towaru lub jego zamiennika powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania towaru dotkniętego usterką.
 9. Jeżeli usterka ma charakter gwarancyjny koszt przesłania towaru na adres określony w ust. 5 oraz jego odesłania Kupującemu ponosi ELTE GPS. Jeżeli usterka ma charakter niegwarancyjny, koszt przesłania towaru i jego odesłania ponosi Kupujący.
 10. ELTE GPS świadczy usługi serwisu gwarancyjnego jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony nie uzgodnią inaczej.
 11. Po ujawnieniu się usterki towaru strony mogą uzgodnić inne zasady serwisu niż wskazane w ust. 1-10. Porozumienie stron w tym zakresie wymaga pod rygorem nieważności zachowania co najmniej formy dokumentowej.

§ 7 OGRANICZENIE RĘKOJMI ZA WADY

 1. Wyłącza się odpowiedzialność ELTE GPS z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży za wyjątkiem wad ilościowych towaru (niekompletności przedmiotu sprzedaży). Kupujący ma obowiązek zbadać kompletność dostawy bez zbędnej zwłoki. Niekompletność przedmiotu sprzedaży powinna zostać zgłoszona przez Kupującego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia wydania mu towaru pod rygorem utraty praw wynikających z rękojmi. Zgłoszenie pod rygorem jego nieskuteczności powinno zostać dokonane poprzez portal serwisowy: serwis.smok.net.pl wraz z zaznaczeniem numeru zamówienia (umowy) i wskazaniem brakującego towaru.
 2. Za wady prawne towaru ELTE GPS odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zawierając umowę Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ELTE GPS, podmioty należące do grupy kapitałowej ELTE GPS oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez ELTE GPS, a także w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez ELTE GPS działalnością gospodarczą.
 2. ELTE GPS jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Pełna klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez ELTE GPS dostępna jest na stronie internetowej: www.eltegps.pl.

§ 9 SPRAWY SPORNE, PRAWO WŁAŚCIWE i JURYSDYKCJA

 1. Stosunek prawny wynikający z umowy, w szczególności kwestie związane z jej zawarciem, realizacją, niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem, a także z jej wygaśnięciem z jakiejkolwiek przyczyny, jest regulowany przez prawo polskie.
 2. ELTE GPS i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku zawarciem lub realizacją umowy sprzedaży.
 3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia sądy Rzeczpospolitej Polskiej będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie sporów określonych ust. 2. W tym zakresie wyłączona jest jurysdykcja sądów innych państw. Nadto na mocy art. 46 k.p.c. sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, o którym mowa w ust. 2, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby ELTE GPS.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 21.07.2020 r.

Ogólne warunki sprzedaży obowiazujące od dnia 21-07-2020 - PDF

Ogólne warunki sprzedaży obowiazujące do dnia 20-07-2020 - PDF

ZAUFALI NAM